KiekendiefPerspectief

Hèt marktonderzoeksbureau voor Flevoland!

Projecten ter illustratie

Aan het werk achter een bureau

Het type vragen dat wij van onze opdrachtgevers krijgen is zeer divers. Enkele vragen en projecten waar wij onze expertise en onderzoeksmethodes voor hebben ingezet zijn hieronder weergegeven.


Testpanel website Omgevingsprogramma en Omgevingsverordening

Logo van Provincie Flevoland

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Datum oplevering: september 2018

Provincie Flevoland wilde graag de digitale weergave van het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening Provincie Flevoland laten testen op gebruiksvriendelijkheid. Onderzoeks- en adviesbureau KiekendiefPerspectief heeft hiervoor een kwalitatieve groepssessie georganiseerd. Na een korte introductie hebben de deelnemers een aantal opdrachten uitgevoerd achter een laptop en daarover een aantal vragen beantwoord. Vervolgens zijn in een groepsgesprek ervaringen gedeeld en verbeterpunten aangegeven.

Het doel van het onderzoek was meervoudig:

 • Inzicht verkrijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website van het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening
 • Inzicht verkrijgen in de duidelijkheid (lettertype / taal / inhoud / structuur / vormgeving / navigatie) van de websites
 • Inzicht verkrijgen in de technische verbeterpunten voor de testsites (bijvoorbeeld sneller laden, of als bepaalde zaken niet (goed) werken)

We richtten ons bij dit onderzoek op inwoners van Flevoland. Een goede verdeling was daarbij belangrijk. We hebben rekening gehouden met leeftijd, geslacht, opleiding en woonplaats. De deelnemers hebben we geworven via ons FlevoPanel. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze beschrijvend gerapporteerd en visueel weergegeven en verduidelijkt met tabellen, quotes/bloemlezingen, afbeeldingen en foto’s.

Onderzoek communicatiekanalen gemeente Lelystad

Logo van Gemeente Lelystad

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Datum oplevering: september 2018

Gemeente Lelystad communiceert over veel onderwerpen via verschillende kanalen. Zij zijn benieuwd op welke manier de Lelystedeling bekend is met en op de hoogte blijft van nieuws en ontwikkelingen binnen de gemeente Lelystad. Daarom heeft gemeente Lelystad aan onderzoeks- en adviesbureau KiekendiefPerspectief gevraagd hier onderzoek naar te verrichten.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 • In welke mate men geïnteresseerd is in nieuws van gemeente Lelystad.
 • Welke onderwerpen men interessant vindt om nieuws over te ontvangen.
 • Op welke manieren men op de hoogte blijft van informatie van of over gemeente Lelystad.
 • Via welk kanaal men bij voorkeur nieuws van of over de gemeente wilt ontvangen.
 • De waardering voor het gebruik/de inzet van de verschillende communicatiekanalen.
 • Welke kanalen voor gemeentelijk nieuws men mist.

We hebben een representatieve groep inwoners van Lelystad bereikt door de inzet van ons FlevoPanel. In totaal hebben ruim 400 Lelystedelingen de internetenquête volledig ingevuld. De resultaten zijn weergegeven in een managementsamenvatting en visueel weergegeven in inzichtelijke grafieken.

Gebruik Lelypas

Logo van City Marketing Lelystad

Opdrachtgever: City Marketing Lelystad
Datum oplevering: juli 2018

De Lelypas is een spaarkaart speciaal voor Lelystad en gratis verkrijgbaar bij ruim 50 lokale ondernemers. Je ontvangt bij deze deelnemers voor elke betaalde euro één punt op je pas. Ieder punt is bij diezelfde ondernemers weer één cent waard. Zo spaar je dus gemakkelijk een korting op je volgende aankoop of een mooi cadeautje voor jezelf of een ander bij elkaar. Meer informatie vind je op www.lelypas.nl.

Aan onafhankelijk marktonderzoek- en adviesbureau KiekendiefPerspectief is gevraagd marktonderzoek te doen onder een representative groep Lelystedelingen naar het gebruik van de Lelypas.

Er is een internetenquête gemaakt en verspreid onder een representatieve groep Lelystedelingen. Ruim 400 Lelystedelingen hebben de enquête volledig ingevuld. De resultaten zijn weergegeven in een managementsamenvatting.

Lelystad Airportkrant

Logo Lelystad Airportkrant

Opdrachtgever: Lelystad Airport
Datum oplevering: juli 2018

De 3e editie van de halfjaarlijkse Lelystad Airportkrant is 20 juni 2018 verschenen. Deze krant is huis-aan-huis verspreid in Flevoland in de brievenbus, samen met de in de 6 gemeenten verschijnende huis-aan-huiskranten. Een digitale versie is te bekijken op www.uitbreidinglelystadairport.nl. De krant is een uitgave van de Stichting Zakenfestival Flevoland, in opdracht van Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad. Zij willen hiermee inwoners van Flevoland informeren over alles wat komt kijken bij de aanleg van een passagiersluchthaven en de voortgang daarin.

Lelystad Airport was benieuwd in welke mate de Flevolander de Lelystad Airportkrant heeft gelezen, waarom men de krant wel/niet heeft gelezen, wat men ervan vond, welke artikelen men het meest/minst aansprekend vond, de achterliggende reden daarvan en of men nog opmerkingen of verbeterpunten had voor de Lelystad Airportkrant. Daarom heeft Lelystad Airport aan onderzoeks- en adviesbureau KiekendiefPerspectief gevraagd hier onderzoek naar te verrichten.

We hebben een representatieve groep Flevolanders bereikt door de inzet van ons FlevoPanel. In totaal hebben 460 mensen de internetenquête volledig ingevuld. De resultaten zijn weergegeven in een managementsamenvatting en visueel weergegeven in grafieken en woordwolken.

Onderzoek verkeer, vervoer en verkeersveiligheid in Lelystad

Logo van Gemeente Lelystad

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Datum oplevering: juni 2018

In 2006 en in 2014 zijn er vragen op het gebied van verkeer, vervoer en verkeersveiligheid voorgelegd aan Lelystedelingen. Het onderzoek van april/mei 2014 ging over verkeersveiligheid in Lelystad met specifieke aandacht voor fietsen en fietspaden. Dit onderzoek was tevens de 0-meting voor de komende jaren.Gemeente Lelystad neemt het advies mee in de uitwerking van de Mobiliteitsvisie en het is tevens input voor andere beleidsstukken. De uitkomsten worden in het beleid betrokken, opdat er gefundeerd beleid is.

In december 2014 zijn er vragen voorgelegd over stallingsproblematiek in het Stadshart en rond het station Lelystad Centrum. Tevens werden er toen vragen gesteld over verschillende aspecten van busstation Lelystad Centrum. Deze onderwerpen zijn ook meegenomen in het onderzoek van april 2018.

Het doel van het onderzoek was meervoudig. Gemeente Lelystad wilde graag inzicht verkrijgen in:

 • De verkeers(on)veiligheid in Lelystad.
 • De fiets(on)veiligheid in Lelystad, zowel fysiek als sociaal.
 • De beoordeling van fietsvoorzieningen en fietsbeleid.
 • De stallingsproblematiek in Stadshart en rond station Lelystad Centrum.
 • Verschillende aspecten van busstation Lelystad Centrum.

We hebben ons bij dit onderzoek gericht op inwoners van Lelystad (18 jaar en ouder). Een representatieve groep Lelystedelingen is bereikt via ons FlevoPanel. Aanvullend hebben we Lelystedelingen bereikt via persberichten en sociale media. We hebben beide groepen gevraagd om deel te nemen aan een internetenquête over verkeersveiligheid in Lelystad. In totaal hebben bijna 1.600 mensen deelgenomen aan de internetenquête. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met tabellen, grafieken, stippenkaarten en woordwolken.

Nulmeting Lelykracht

Logo van Cultureel Centrum de Kubus

Opdrachtgever: The Alignment House / Kubus
Datum oplevering: maart 2018

Lelykracht is een initiatief van FlevoMeer Bibliotheek, Kubus, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad (de "L4"). Sinds november 2015 bundelen zij hun krachten in Lelykracht. Lelykracht is een groeiende beweging die werkt aan de toekomst van Lelystad. Lelykracht organiseert samen met de inwoners activiteiten en programma’s voor een sterkere samenleving en een bruisend Lelystad. Samen kunnen we van Lelystad een levendige en krachtige stad maken. Een stad waar je alle kansen krijgt om je te ontwikkelen. Een stad waar je met plezier en in verbinding met anderen woont. Een stad waar altijd wat te beleven valt.

Doel van Lelykracht is om tot een krachtenbundeling te komen met de inwoners en private en publieke partijen om vier doelen te realiseren die de ‘software’ van de stad een permanente impuls geven:

 • 1. Beter (op)groeien in Lelystad
 • 2. Sterkere onderlinge binding
 • 3. Actiever in stad en wijk
 • 4. Een trotser Lelystad

Lelykracht wilde een nulmeting laten verrichten voor de Lelystad Promoter Score (“Zou u Lelystad als woonplaats aanraden bij vrienden, familie, kennissen of collega’s?“). Daarnaast was het belangrijk om bij de nulmeting vragen te stellen die betrekking hebben op de doelen van Lelykracht. Dan kunnen we namelijk bij de 1-meting en vervolgmetingen nagaan of deze aspecten zijn toegenomen.

We hebben ons bij dit onderzoek gericht op inwoners van Lelystad (18 jaar en ouder). Een representatieve groep Lelystedelingen is bereikt via ons FlevoPanel. In totaal hebben ruim 400 mensen deelgenomen aan de internetenquête.

Aan marktonderzoek- en adviesbureau KiekendiefPerspectief is gevraagd de vragenlijst te maken, het (online) veldwerk te verrichten, de gegevens te analyseren en de rapportage op te stellen. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met tabellen, grafieken en woordwolken.

Marktonderzoek Zeilschip Bounty

Logo van Zeilschip de Bounty

Opdrachtgever: Oxalex
Datum oplevering: december 2017

Zeilschip Bounty is een luxe authentiek zeilschip dat ideaal ingericht is voor dag- en avond zeiltochten. Het schip is ruimtelijk en sfeervol ingericht voor groepen van 15 tot maximaal 50 personen en stilliggend zelfs tot 85 personen. Ook voor grotere groepen tot 200 personen zijn speciale programma’s samengesteld.

Het doel van het onderzoek was meervoudig. Oxalex wilde graag inzicht verkrijgen in:

 • De naamsbekendheid van Zeilschip Bounty.
 • Bekendheid met haar activiteiten.
 • Of men weleens meegevaren heeft.
 • Zo nee, waarom niet.
 • Of men Zeilschip Bounty zou aanraden bij vrienden en / of familie.

Er is een internetenquête gemaakt en verspreid onder een representatieve groep Lelystedelingen. Ruim 400 Lelystedelingen hebben de enquête volledig ingevuld. De resultaten zijn weergegeven in een managementsamenvatting.

Enquête Zwemles Sportcentrum De Koploper

Logo van Sportbedrijf Lelystad

Opdrachtgever: Sportbedrijf Lelystad
Datum oplevering: augustus 2017

Sportcentrum De Koploper streeft constant naar kwaliteitsverbetering van de zwemlessen. De ervaringen met de zwemlessen willen ze graag gebruiken om te evalueren en te verbeteren. Sportbedrijf Lelystad wilde daarom de ouders van hun zwemleskinderen enquêteren over verschillende onderwerpen: kwaliteit, communicatie, zweminstructeur etc.

Aan de papieren enquête hebben 417 respondenten deelgenomen. Dit is een wetenschappelijk verantwoord aantal. Bij 1.100 leerlingen op zwemles is een respons van 285 benodigd bij het gangbare betrouwbaarheidsniveau van 95% en een respons van 414 is benodigd bij een betrouwbaarheidsniveau van 99%.

Marktonderzoek- en adviesbureau KiekendiefPerspectief heeft advies gegeven over de vragenlijst, zorg gedragen voor de dataverwerking, de gegevens geanalyseerd en de managementrapportage opgesteld. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met tabellen, grafieken en woordwolken.

Onderzoek digitale communicatie Bakker Bart Lelystad

Logo van Bakker Bart Lelystad

Opdrachtgever: Bakker Bart Lelystad
Datum oplevering: mei 2017

Middels een enquête wilde Bakker Bart Lelystad erachter komen wat de wensen en behoeften zijn van de consument met betrekking tot digitale communicatie via social media. Het onderzoek werd uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het social media gebruik van Lelystedelingen en richtte zich met name op het social media gebruik van Bakker Bart Lelystad.

We hebben ons bij dit onderzoek gericht op inwoners van Lelystad (18 jaar en ouder). Een representatieve groep Lelystedelingen is bereikt via ons FlevoPanel. In totaal hebben ruim 400 mensen deelgenomen aan de internetenquête. De resultaten zijn opgeleverd in Excel en de uitkomsten van het onderzoek hebben geresulteerd in een social media-strategie.

Imago-onderzoek Poppodium Underground

Logo van Poppodium Underground

Opdrachtgever: Poppodium Underground
Datum oplevering: maart 2017

Underground is het poppodium van Lelystad en met een capaciteit van 400 bezoekers het grootste poppodium van de provincie Flevoland. Door de brede programmering van concerten en evenementen bekleedt Underground een unieke positie in het Lelystadse culturele en uitgaanscircuit.

Het doel van het onderzoek was meervoudig. Poppodium Underground wilde graag inzicht verkrijgen in:

 • De naamsbekendheid van Poppodium Underground en bekendheid met haar activiteiten
 • Het imago van (de naam) Poppodium Underground bij de verschillende doelgroepen
 • De mate waarin de verschillende doelgroepen vinden dat de naam “ Poppodium Underground” past bij het brede aanbod van Poppodium Underground
 • De mate waarin Lelystedelingen een relatie leggen tussen LelySTART en Poppodium Underground

We hebben ons bij dit onderzoek gericht op inwoners van Lelystad (18 t/m 55 jaar). Dit kunnen allemaal (potentiële) bezoekers van Poppodium Underground zijn. Een representatieve groep Lelystedelingen is bereikt via ons FlevoPanel. In totaal hebben bijna 500 mensen deelgenomen aan de internetenquête. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met grafieken en woordwolken.

Participatiebehoefte Windenergie Dronten

Logo van Gemeente Dronten

Opdrachtgever: Gemeente Dronten
Datum oplevering: december 2016

In de provincie Flevoland hebben de overheden samengewerkt aan een plan voor sanering en opschaling van windturbines. Dit is het Regioplan Windenergie. Het plan heeft als doel om meer duurzame energie op te wekken met minder molens. Maar ook om een energieneutraal Flevoland te realiseren, een mooier landschap te krijgen en een versterking van de economie.

Er gaan de komende tijd verschillende windinitiatieven van start in de gemeente Dronten voor de ontwikkeling van een windpark. Alle inwoners krijgen de kans om mee te delen (participeren) in de opbrengsten van deze nieuwe windenergie. De gemeente Dronten vindt het van belang om te meten welke belangstelling inwoners van de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant hebben voor participatie in nieuwe windenergie. Daarom heeft gemeente Dronten aan onderzoeks- en adviesbureau KiekendiefPerspectief gevraagd hier onderzoek naar te verrichten.

We hebben een representatieve groep inwoners bereikt door de inzet van verschillende communicatiekanalen: FlevoPanel, post en (pers)berichten op social media en diverse websites. In totaal hebben ruim 550 mensen (het streven was minimaal 400 respondenten) de internetenquête volledig ingevuld. Dit is een wetenschappelijk verantwoord aantal. De respons was goed verspreid over de drie kernen van Dronten, dus een goede afspiegeling van de bevolking.

Aan marktonderzoek- en adviesbureau KiekendiefPerspectief is gevraagd de vragenlijst te maken, het (online) veldwerk te verrichten, de gegevens te analyseren en de rapportage op te stellen. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met tabellen, grafieken en woordwolken.

Bezoekersenquête Festival GROW 2016

Logo van het GROW Festival

Opdrachtgever: Floriade Almere 2022 B.V.
Datum oplevering: september 2016

De Floriade Almere 2022 organiseert in samenwerking met de Urban Greeners het jongerenfestival GROW. Doel is om jongeren te betrekken bij de komst van deze wereldexpositie. GROW moet tot en met 2022 een jaarlijks terugkerend festival worden.

Festival GROW werd op 17 en 18 september 2016 gehouden op het Atlantisstrand, aan de oever van het Weerwater in Almere. Het is een hiphop-festival waar de bezoekers ook nadenken over een duurzamer Almere en een groene lifestyle. Op het gratis festival traden artiesten op als Mr. Polska, Donnie, Boeboe, SKIP&DIE, Cho en Yung Internet. Daarnaast kon het publiek meedenken over duurzame vraagstukken en kennismaken met Almeerse designers zoals die van RUIK, die hun eigen duurzame parfum maken. Festival GROW heeft ruim 1.500 bezoekers getrokken in 2016.

De organisatie van Festival GROW heeft een bezoekersenquête laten maken, uitvoeren, analyseren en rapporteren door KiekendiefPerspectief. De organisatie van het festival wilde graag meten of haar communicatiedoelen worden behaald en hoe jongeren kijken naar vergroening en duurzaamheid. Het doel van de bezoekersenquête was meervoudig. De organisatie van Festival GROW wilde graag inzicht verkrijgen in de:

 • De kennis ten opzichte van Floriade en Urban Greeners (naams)bekendheid en bekendheid met activiteiten).
 • De houding ten opzichte van vergroening en duurzaamheid.
 • Het gedrag tijdens het festival (welke onderdelen zijn er bezocht).
 • De doelgroep; wie bezoekt het festival (woonplaats, leeftijd, geslacht, welke subgroep).
 • De communicatie met de doelgroep; in de aanloop en tijdens het festival.
 • Waardering voor het festival.
 • Verbeterpunten en tips voor volgende edities.

Op 17 en 18 september hebben zes enquêteurs uit de enquêteurspool van KiekendiefPerspectief bezoekers van Festival GROW bevraagd. In totaal zijn 345 bezoekers face-to-face geënquêteerd. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met grafieken, woordwolken en een plattegrond met herkomst bezoekers.

Trekkersrol Uitvoeringsplan Duurzaamheidsnota Speerpunt Mobiliteit

Logo van Gemeente Lelystad

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Datum oplevering: mei 2016

Eind 2015 heeft de gemeenteraad van Lelystad de Kadernota Duurzaamheid vastgesteld. De Kadernota Duurzaamheid geeft de kaders (visie, speerpunten en werkwijze) voor het duurzaamheidsbeleid weer. De Kadernota Duurzaamheid omvat doelstellingen op zes speerpunten:

 1. Energie
 2. Afval en circulaire economie
 3. Voedsel
 4. Fysieke leefomgeving
 5. Mobiliteit
 6. Onderwijzen en ondernemen

De maatregelen, waarmee de doelstellingen moeten worden bereikt worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Op de maatregelen, acties en doelstellingen vindt jaarlijks een monitor plaats. De acties worden jaarlijks naar aanleiding van monitoring aangevuld en bijgesteld waar nodig.

Voor het speerpunt Mobiliteit zijn twee werksporen gedefinieerd: “Stimuleren elektrische mobiliteit en innoveren” en “Stimuleren fietsen”. Voor beide werksporen is een expertgroep samengesteld, die in een brainstormsessie / ronde tafelgesprek maatregelen en acties formuleert waarmee de doelstellingen van het speerpunt Mobiliteit kunnen worden bereikt.

Aan Neeske Abrahamse van KiekendiefPerspectief is gevraagd om een trekkersrol te vervullen bij het speerpunt Mobiliteit. Hieronder vielen het opzetten en uitvoeren van twee expertmeetings en het uitschrijven van de resultaten in het format van de Duurzaamheidsnota.

Onderzoek naar de mate waarin bewoners van het buitengebied in Oostelijk Flevoland belangstelling hebben voor participatie in windenergie

Logo van Windshare

Opdrachtgever: Windshare, het onderzoek wordt ondersteund door Provincie Flevoland, gemeente Dronten, gemeente Lelystad en de WindVereniging Oostelijk Flevoland (WVOF)
Datum oplevering: april 2016

De gezamenlijke overheden en andere betrokkenen hebben samengewerkt aan een plan voor sanering en opschaling van windturbines in Flevoland. Met als doel meer duurzame energie opwekken met minder molens. En om een energieneutraal Flevoland te realiseren, een mooier landschap te krijgen en een versterking van de economie. Binnen Zuidelijk en Oostelijk Flevoland zijn 4 gebieden gemarkeerd waarbinnen de initiatiefnemers een windpark kunnen ontwikkelen. Enkele initiatieven gaan mogelijk komend jaar al van start. Het is daarom van belang dat er snel inzicht komt in de mate waarin bewoners belangstelling hebben voor participatie in windenergie vanaf de eerste fase.

Het doel van het onderzoek was inzicht verkrijgen in de belangstelling van de bewoners van het buitengebied in een flink deel van Oostelijk Flevoland voor verschillende vormen van participatie in nieuwe windinitiatieven in dit gebied.

We hebben een representatieve groep bewoners bereikt door de inzet van verschillende communicatiekanalen: post, FlevoPanel, WindVereniging Oostelijk Flevoland (WVOF), LTO Noord en WVOL. De ruim 700 bewoners hebben we gevraagd om deel te nemen aan een internetenquête. In totaal hebben ruim 300 mensen (het streven was minimaal 250 respondenten) de enquête volldedig ingevuld. De respons was goed verspreid over de twee deelgebieden Oost en West, dus een goede afspiegeling van de bevolking.

Aan marktonderzoek- en adviesbureau KiekendiefPerspectief is gevraagd de vragenlijst te maken, het online veldwerk te verrichten, de gegevens te analyseren, de rapportage op te stellen en een presentatie te verzorgen. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met tabellen, grafieken en woordwolken. Tevens is er een PowerPoint-presentatie gemaakt.

Een samenvatting van de uitkomsten kunt u hier vinden: http://www.flevopost.nl/nieuws/regio/437999/warme-belangstelling-voor-participatie-in-windenergie.html

Klanttevredenheidsonderzoek BAM Materieel

Logo van BAM Materieel

Opdrachtgever: BAM Materieel
Datum oplevering: november 2015

BAM Materieel wilde graag onder de interne klanten een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Het doel van het onderzoek was meervoudig. BAM Materieel wilde graag inzicht verkrijgen in:

 • De bekendheid met het aanbod van BAM Materieel bij de interne klant.
 • Het imago van BAM Materieel bij de interne klant.
 • De betrokkenheid van de interne klant bij BAM Materieel.
 • De wensen en behoeften van de interne klant m.b.t. BAM Materieel.

Onder de interne klanten is een internetenquête verspreid. In totaal zijn ruim 1.500 mensen benaderd.

Aan marktonderzoek- en adviesbureau KiekendiefPerspectief is gevraagd de vragenlijst te maken, het online veldwerk te verrichten, de gegevens te analyseren en de rapportage op te stellen. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met tabellen, grafieken en woordwolken.

Behoefteonderzoek Buitenterrein Sportcentrum De Koploper

Logo van Sportbedrijf Lelystad

Opdrachtgever: Sportbedrijf Lelystad
Datum oplevering: augustus 2015

Sportbedrijf Lelystad wilde graag het achterterrein / zonneterras van het zwembad van De Koploper nog beter laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep.

De doelgroep betrof kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar en kinderen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar. We hebben deze doelgroep bevraagd via de ouders door op 3 zondagen in juli 2015 van ongeveer 10.00 tot 13.00 uur in het zwembad papieren vragenlijsten uit te delen en deze ter plekke te laten invullen. 115 respondenten hebben aan de papieren enquête deelgenomen.

Aan marktonderzoek- en adviesbureau KiekendiefPerspectief is gevraagd de vragenlijst te maken, het veldwerk te verrichten, de gegevens te analyseren en de rapportage op te stellen. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met tabellen, grafieken en woordwolken.

Onderzoek beheerplan Natuurpark Lelystad

Logo van Flevolandschap

Opdrachtgever: Het Flevo-landschap
Datum oplevering: januari 2015

Het Flevo-landschap maakt voor al haar natuurgebieden een beheerplan. In 2015 dient het beheerplan Natuurpark Lelystad gereed te zijn. In het beheerplan worden de beheerdoelen voor de komende zes jaar bepaald, op het gebied van recreatie, natuur, landschap en cultuurhistorie. Daarnaast wordt er een keuze gemaakt over welk soort beheer wordt gehanteerd. Omdat het Natuurpark Lelystad een belangrijk gebied is en er veel bezoekers komen, wilde Het Flevo-landschap graag de mening en wensen van die bezoekers weten met betrekking tot Natuurpark Lelystad. We hebben de bezoekers benaderd door middel van een enquête. KiekendiefPerspectief vindt het een goed idee van Het Flevo-landschap om de bezoekers te betrekken bij het beheerplan, dit zorgt voor meer betrokkenheid bij Natuurpark Lelystad en meer draagvlak voor te nemen maatregelen.

Het doel van het onderzoek was tweeledig. Het Flevo-landschap wilde graag:

 • Input verkrijgen voor het opstellen van het beheerplan Natuurpark Lelystad en het maken van keuzes hiervoor.
 • Inzicht verkrijgen in de bezoekers van Natuurpark Lelystad, om op basis daarvan nieuwe activiteiten/producten te (door)ontwikkelen.

Een representatieve groep Flevolandse bezoekers is bereikt via ons FlevoPanel; hierin bevinden zich zowel begunstigers als niet-begunstigers van Het Flevo-landschap. Aanvullend zijn begunstigers en medewerkers benaderd met de enquête via de mail. Verder hebben we op locatie bij Natuurpark Lelystad face-to-face bezoekers benaderd voor het onderzoek. In totaal hebben bijna 2.500 mensen deelgenomen aan de enquête. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met tabellen, grafieken, woordwolken en een plattegrond met herkomst bezoekers.

Onderzoek verkeer en vervoer Stadshart en station Lelystad

Logo van Gemeente Lelystad

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Datum oplevering: december 2014

Gemeente Lelystad wilde graag inzicht krijgen in de stallingsproblematiek in het Stadshart en rond het station Lelystad Centrum. Tevens wilde zij graag weten wat de Lelystedeling vindt van verschillende aspecten van busstation Lelystad Centrum.

De uitkomsten worden gebruikt om:

 • Inzicht te verkrijgen in de mate van draagvlak onder de Lelystadse inwoners wat betreft de in te stellen maatregelen rondom het (brom)fietsparkeren in het Stadshart.
 • Inzicht te verkrijgen in hoe de Lelystedeling de voorzieningen / inrichting van het busstation en de stallingsvoorzieningen voor de (brom)fiets ervaren.
 • De aangedragen verbeteringen / suggesties te evalueren en de informatie te gebruiken als achtergrondinformatie bij toekomstige projecten en voorstellen voor fietsen (stallen) in het Stadshart en rond het station.

We hebben ons bij dit onderzoek gericht op inwoners van Lelystad (18 jaar en ouder). Een representatieve groep Lelystedelingen is bereikt via ons FlevoPanel. In totaal hebben ruim 450 mensen deelgenomen aan de internetenquête. De resultaten zijn opgeleverd in Excel en tevens weergegeven in een vragenlijst met daarin de uitkomsten.

Behoefte-onderzoek culturele activiteiten 55+'ers Lelystad

Logo van cultureel centrum de Kubus

Opdrachtgever: Kubus, Centrum voor Kunst & Cultuur
Datum oplevering: november 2014

Een viertal studenten van ArtEZ hogeschool voor de kunsten deed onderzoek voor Kubus naar de gewenste culturele activiteiten bij de doelgroep 55+ in Lelystad. Neeske Abrahamse van KiekendiefPerspectief heeft hun ondersteund middels een adviesgesprek over de opzet en aanpak van het onderzoek en formulering van de vragenlijst. Tevens is gebruik gemaakt van het FlevoPanel, het onderzoekspanel van marktonderzoekbureau KiekendiefPerspectief.

Het doel van het onderzoek was viervoudig. Kubus wilde graag inzicht verkrijgen in:

 • De culturele activiteit(en) die 55+'ers graag willen beoefenen.
 • In wat voor groepssamenstelling zij deze activiteit willen beoefenen.
 • Wanneer een culturele activiteit plaats mag vinden.
 • Welk cultureel aanbod nog ontbreekt.

We hebben ons bij dit onderzoek gericht op Lelystedelingen van 55 jaar en ouder. Een representatieve groep 55+'ers uit Lelystad is bereikt via ons FlevoPanel. In totaal hebben 400 mensen deelgenomen aan de internetenquête. De resultaten zijn opgeleverd in Excel en worden gebruikt voor de onderbouwing van het projectvoorstel 'seniorenproject' dat de studentengroep aan Kubus aanbiedt en voor de onderbouwing van een fondsaanvraag door Kubus bij Stichting DOEN.

Bezoekersenquête Dutch Bird Fair 2014

Logo van Dutch Bird Fair

Opdrachtgever: Dutch Bird Fair
Datum oplevering: september 2014

Op 23 en 24 augustus 2014 vond de 3e editie van de Dutch Bird Fair plaats in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. De Dutch Bird Fair is het grootste natuurevenement van Nederland, met elke dag meer dan 20 lezingen, meer dan 70 excursies, honderden standhouders met producten als kijkers, telescopen, fotocamera's, kunst, cultuur, natuurbeschermingsorganisaties, mogelijkheden om lekker te eten en te drinken en nog veel meer. Natuur- en vogelliefhebbers konden hun hart ophalen, de festivalterreinen van de Dutch Bird Fair waren volledig ingericht om voor een ieder wat te bieden. De Dutch Bird Fair heeft bijna 4.000 bezoekers getrokken in 2014.

Net als in 2013 heeft de organisatie van de Dutch Bird Fair ook in 2014 een bezoekersenquête laten maken, uitvoeren, analyseren en rapporteren door KiekendiefPerspectief. Belangrijk onderwerp dit jaar was de kwaliteit van het evenement. Het doel van de bezoekersenquête was meervoudig. Dutch Bird Fair wilde graag inzicht verkrijgen in de:

 • Doelgroep; wie bezoekt het evenement, heeft men Dutch Bird Fair al eerder bezocht.
 • Kwaliteit van het evenement.
 • Waardering voor het evenement.
 • Verbeterpunten voor volgende edities.

Op 23 en 24 augustus hebben vier enquêteurs uit de enquêteurspool van KiekendiefPerspectief bezoekers van de Dutch Bird Fair bevraagd. In totaal zijn 460 bezoekers face-to-face geënquêteerd. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in een managementsamenvatting en visueel weergegeven in grafieken, wordclouds en een plattegrond met herkomst bezoekers.

Analyse en rapportage Behoefteonderzoek Horeca Sportcentrum De Koploper

Logo van Sportbedrijf Lelystad

Opdrachtgever: Sportbedrijf Lelystad
Datum oplevering: augustus 2014

Sportcentrum De Koploper is het multifunctionele sportcomplex van Sportbedrijf Lelystad. Men kan hier een dag zwemplezier beleven met het hele gezin of sportief in beweging zijn. Aquasporten, banenzwemmen, squashen, tennissen en klimmen zijn onder andere mogelijk. Na het sporten kan men relaxen onder een van de zonnebanken of in de horeca.

Sportbedrijf Lelystad is van plan om de horeca in De Koploper in een nieuw jasje te steken waardoor de voorzieningen nog beter kunnen gaan aansluiten bij de wensen van haar bezoekers. Daarom is er een digitale enquête verspreid om de wensen van de bezoekers aangaande de horeca in kaart te brengen. In totaal hebben 393 respondenten de enquête ingevuld. Aan marktonderzoek- en adviesbureau KiekendiefPerspectief is gevraagd de gegevens te analyseren en rapporteren. De resultaten zijn weergegeven in een managementsamenvatting.

Onderzoek verkeersveiligheid Lelystad met specifieke aandacht voor fietsen en fietspaden

Logo van Gemeente Lelystad

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Datum oplevering: juni 2014

Gemeente Lelystad wilde graag input krijgen voor (het uitvoeringsprogramma van) het fietspaden(veiligheids)plan en andere beleidsstukken. De uitkomsten van dit onderzoek worden in het beleid betrokken, opdat er gefundeerd beleid is. Dit onderzoek is eveneens de 0-meting voor de komende jaren.

Het doel van het onderzoek was drievoudig. Gemeente Lelystad wilde graag inzicht verkrijgen in:

 • De verkeers(on)veiligheid in Lelystad.
 • De fiets(on)veiligheid in Lelystad, zowel fysiek als sociaal.
 • De beoordeling van fietsvoorzieningen en fietsbeleid.

We hebben ons bij dit onderzoek gericht op inwoners van Lelystad (18 jaar en ouder). Een representatieve groep Lelystedelingen is bereikt via ons FlevoPanel. Aanvullend hebben we Lelystedelingen bereikt via persberichten en sociale media. We hebben beide groepen gevraagd om deel te nemen aan een internetenquête over verkeersveiligheid in Lelystad. In totaal hebben ongeveer 850 mensen deelgenomen aan de internetenquête. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met tabellen, grafieken, stippenkaarten en woordwolken.

Imago-onderzoek Coloriet

Logo van Coloriet

Opdrachtgever: Coloriet
Datum oplevering: mei 2014

Coloriet wil kleur geven aan waardevol leven door mensen die oud zijn, een chronische ziekte hebben of revalideren zorg op maat te bieden. Dit kan in Lelystad, Dronten en Zeewolde bij mensen thuis, op de locaties van Coloriet en via het Advies- en Behandelcentrum.

Coloriet gaf het volgende onderzoeksdoel aan: “ Wij willen weten wat het beeld en de beleving is van Coloriet bij de inwoners van Lelystad. Daarbij gaat het zowel om het beeld van Coloriet als totale organisatie als om de beelden van de locaties Laarhof, Laarstaete en De Hoven. Ook willen we graag weten hoe het keuzeproces van cliënten eruit ziet.”

Het doel van het onderzoek was dus meervoudig. Coloriet wilde graag inzicht verkrijgen in:

 • De naamsbekendheid van Coloriet en haar locaties
 • De bekendheid van de activiteiten en diensten van Coloriet
 • Het imago van Coloriet en haar locaties
 • Het keuzeproces van de (potentiële) cliënt

We hebben ons bij dit onderzoek gericht op inwoners van Lelystad. Dit kunnen (potentiële) cliënten van Coloriet zijn, familieleden of mantelzorgers van (potentiële) cliënten of mensen die hier gewoon wonen en al of niet een beeld hebben van Coloriet. Een representatieve groep Lelystedelingen is bereikt via ons FlevoPanel. In totaal hebben ruim 500 mensen deelgenomen aan de internetenquête. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met grafieken en woordwolken.

Winkelen in Hanzelijn gemeenten Lelystad en Zwolle

Logo van Windesheim

Opdrachtgever: Hogeschool Windesheim
Datum oplevering: mei 2014

De hoofdvraag van dit onderzoek is: “Welke kansen liggen er voor de Hanzelijn gemeenten Lelystad en Zwolle om de interactie tussen deze gemeenten te stimuleren door middel van het verbeteren van het imago van Lelystad en Zwolle als winkelsteden en door middel van het stimuleren van het funshoppen in Lelystad en Zwolle?”

De hoofdvraag wordt beantwoord door middel van onderstaande vragen:

 • Op welke specifieke doelgroep(en) moeten de Hanzelijn gemeenten Lelystad en Zwolle zich richten op het gebied van funshoppen?
 • In hoeverre maakt de doelgroep momenteel gebruik van de winkelvoorzieningen in Lelystad en Zwolle?
 • Waarom maakt men wel of geen gebruik van de winkelvoorzieningen in Lelystad en Zwolle? Wat is het imago van Lelystad en Zwolle als winkelsteden? Zijn Zwolle en Lelystad onderscheidend genoeg op winkelgebied? Is de doelgroep economisch gezien bereid om te gaan winkelen in Lelystad en Zwolle?
 • Op welke wijze kan het funshoppen verder gestimuleerd en gefaciliteerd worden in de Hanzelijn gemeenten Lelystad en Zwolle? Wat zijn de wensen en de behoeften van de doelgroep op het gebied van winkelen in Lelystad en Zwolle? Welke voorzieningen zijn gewenst? Wat zijn de vervoersbehoeften?

Via onderzoeksbureau KiekendiefPerspectief is een representatieve groep respondenten uit Lelystad en Zwolle bereikt. De uitkomsten van het onderzoek worden opgenomen in de Hanzelijn Monitor 2014.

Evaluatie DRIPs centrum Almere

Logo van Gemeente Almere

Opdrachtgever: Gemeente Almere, Goudappel Coffeng
Datum oplevering: maart 2014

In Almere wijzen dynamische route-informatiepanelen (DRIPs) de route naar vrije parkeerruimte in de verschillende garages van het centrum. De route en de drukte worden getoond aan de hand van een gestileerde plattegrond. Deze in de media veelbesproken route-informatiepanelen voor de parkeergarages van Almere stonden er inmiddels één jaar. Het werd dus tijd om ze te beoordelen op hun verdiensten. In opdracht van de gemeente Almere heeft Goudappel Coffeng in samenwerking met KiekendiefPerspectief de werking en toepasbaarheid van de panelen geëvalueerd.

De gemeente Almere voerde ten behoeve van de evaluatie een verkeerskundig onderzoek uit (parkeerdruk, doorstroming etc.). Goudappel Coffeng en KiekendiefPerspectief richtten zich juist op de bruikbaarheid van de panelen voor de weggebruiker.

Om de mening van gebruikers van de parkeergarages in Almere te peilen is op woensdag 18 december 2013 en op zaterdag 25 januari 2014 geënquêteerd in de parkeergarages rond het centrum van Almere. Hierbij is gebruik gemaakt van de enquêteurspool van KiekendiefPerspectief.

Daarnaast zijn in februari 2014 via het FlevoPanel van KiekendiefPerspectief gebruikers benaderd om inzicht te krijgen in de behoefte aan parkeer- en route-informatie in Almere Stad.

Onderzoek Nieuwe Nederlandse euromunt

Logo van Ministerie van Financien

Opdrachtgever: Ministerie van Financiën, qa-redactiebureau
Datum oplevering: december 2013

In opdracht van het Ministerie van Financiën maakt qa-redactiebureau een boek over de nieuwe munt van Koning Willem-Alexander. Een hoofdstuk in het boek is gewijd aan de mening van de Nederlander over het ontwerp van de nieuwe munt.

Het doel van het onderzoek was meervoudig. De opdrachtgever wilde graag inzicht verkrijgen in de:

 • Associaties / beelden die het ontwerp oproept.
 • Redenen voor het al dan niet passen van het ontwerp bij koning Willem-Alexander.
 • Redenen voor het al dan niet passen van het ontwerp bij Nederland.
 • Uitstraling van het ontwerp.

Via het FlevoPanel van KiekendiefPerspectief zijn Flevolanders benaderd om hun mening te geven over de nieuwe munt. De resultaten zijn opgeleverd in Excel en tevens weergegeven in woordwolken en een vragenlijst met daarin de uitkomsten.

Begin 2014 verschijnt de Nederlandse euromuntreeks met het portret van Willem-Alexander. Vanaf begin maart 2014 is het boek "De muntreeks van koning Willem-Alexander onder de loep" verkrijgbaar in de boekhandel.

Bezoekersenquête Dutch Bird Fair 2013

Logo van Dutch Bird Fair

Opdrachtgever: Dutch Bird Fair
Datum oplevering: september 2013

Op 24 en 25 augustus 2013 vond de 2e editie van de Dutch Bird Fair plaats in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. De Dutch Bird Fair is het grootste natuurevenement van Nederland, met meer dan 100 stands waar bedrijven, instanties, verenigingen, natuurbeschermers en goede doelen zichzelf presenteren. Er waren 3 tenten waar de hele dag door presentaties, lezingen en workshops werden verzorgd, en er waren tientallen wandelexcursies de Oostvaardersplassen in. De Dutch Bird Fair heeft ruim 6.000 bezoekers getrokken in 2013.

De organisatie van de Dutch Bird Fair heeft een bezoekersenquête laten maken, uitvoeren, analyseren en rapporteren door KiekendiefPerspectief. Het doel van de bezoekersenquête was meervoudig. Dutch Bird Fair wilde graag inzicht verkrijgen in de:

 • Doelgroep; wie bezoekt het evenement.
 • Communicatie met de doelgroep; hoe wordt de doelgroep bereikt en hoe wil de doelgroep bereikt worden.
 • Redenen om het evenement te bezoeken.
 • Waardering voor het evenement.
 • Verbeterpunten voor volgende edities.

Op 24 en 25 augustus hebben vier enquêteurs uit de enquêteurspool van KiekendiefPerspectief bezoekers van de Dutch Bird Fair bevraagd. In totaal zijn 444 bezoekers face-to-face geënquêteerd. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in een managementsamenvatting en visueel weergegeven in grafieken, wordclouds en een plattegrond met herkomst bezoekers.

Marketingcommunicatieplan NADA

Logo van Gemeente Lelystad

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Datum oplevering: augustus 2013

Welzijn Lelystad is bezig met het opzetten van een LET-Systeem in Lelystad: NADA. Een LET-Systeem bestaat uit een groep mensen, die met elkaar handelt in goederen en diensten door middel van punten. Die punten zijn heel goed te vergelijken met euro's: daarmee wordt het handelen vergemakkelijkt en zelfs gestimuleerd. NADA als LET-Systeem heeft de intentie om mensen meer duurzame handelsmogelijkheden te geven. Bijkomend effect in deze economisch lastige tijden is mogelijk een stukje armoede-bestrijding.

Doel van het LET-Systeem:

 1. Vrijwilligerswerk activeren middels een waarderingssysteem uitgedrukt in arbeid en tijd.
 2. Vergroten van onderlinge communicatie en omgang met elkaar op buurt- en wijkniveau.
 3. Stimuleren van duurzaamheid van spullen door “ruilhandel”.
 4. Stimuleren van sociale activiteiten en mentaliteit.
 5. Vergroten van mogelijkheden van hen die van een laag inkomen afhankelijk zijn, maar wel over inzet van arbeid en vaardigheden beschikken.
 6. Zich nuttig kunnen maken en voelen.
 7. Vergroten van de leefbaarheid in de wijk.
 8. Met het LET-Systeem kun je vrienden maken.

Voor het onder de aandacht brengen van de NADA is een beknopt marketingcommunicatieplan opgesteld.

Imago-onderzoek Sportbedrijf Lelystad

Logo van Sportbedrijf Lelystad

Opdrachtgever: Sportbedrijf Lelystad
Datum eindrapport: juni 2013

Sportbedrijf Lelystad beheert en exploiteert bijna alle binnen- en buitensportaccommodaties in Lelystad. Om goed de positie en richting van Sportbedrijf Lelystad te kunnen bepalen is het voor hun essentieel om inzicht te krijgen in het beeld van Sportbedrijf Lelystad bij de verschillende doelgroepen: (potentiële) klanten en stakeholders (zoals gemeente Lelystad, sportverenigingen en samenwerkingsverbanden).

Het doel van het onderzoek was meervoudig. Sportbedrijf Lelystad wilde graag inzicht verkrijgen in:

 • De naamsbekendheid van Sportbedrijf Lelystad en bekendheid met haar activiteiten.
 • Het imago van Sportbedrijf Lelystad bij verschillende doelgroepen.
 • De wensen en behoeften van de doelgroep qua communicatie (hoe willen ze bereikt worden?).
 • De sportparticipatie (georganiseerd en ongeorganiseerd) van Lelystedelingen.

Een representatieve groep Lelystedelingen en Flevolanders is bereikt via het FlevoPanel; hierin bevinden zich zowel klanten als potentiële klanten. Aanvullend zijn klanten benaderd die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief van De Koploper. Ook stakeholders van Sportbedrijf Lelystad zijn benaderd. In totaal hebben bijna 2.000 mensen deelgenomen aan de internetenquête. Daarnaast is bij 8 stakeholders een diepte-interview afgenomen. De resultaten van het onderzoek zijn op heldere en overzichtelijke wijze gerapporteerd en visueel weergegeven met grafieken en woordwolken.

Een samenvatting van de uitkomsten kunt u hier vinden:
http://www.de-koploper.nl/metanavigatie/nieuws/show/sportbedrijf-lelystad-ziet-kansen-na-imago-onderzoek

Marktonderzoek nieuw concept (concept testing)

Logo van Come4Space

Opdrachtgever: Come4space
Datum oplevering: april 2013

Come4space is een startende onderneming die zich wil vestigen in de regio Almere – Lelystad. Zij wil een nieuwe variant op een reeds bestaand concept aanbieden en is benieuwd of er bij de doelgroep animo is voor het idee (concept testing). De doelgroep bestaat enerzijds uit mensen die kunnen thuiswerken en anderzijds uit kleine ondernemers / zzp-ers. Come4space heeft speciale aandacht voor de doelgroep met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Verder woont de doelgroep in de regio Almere - Lelystad. Aan onafhankelijk marktonderzoek- en adviesbureau KiekendiefPerspectief is gevraagd marktonderzoek te doen onder deze doelgroep naar het concept.

Het doel van het marktonderzoek was meervoudig. Come4space wilde graag inzicht verkrijgen in:

 • Animo voor het concept.
 • Wensen en behoeften qua faciliteiten.
 • Prijsstelling; wat is de doelgroep bereid te betalen?
 • Wensen en behoeften qua communicatie; hoe wil de doelgroep bereikt worden?

Door het inzetten van het FlevoPanel (het onderzoekspanel van KiekendiefPerspectief) kon de doelgroep gericht benaderd worden. De resultaten van het marktonderzoek zijn weergegeven in een managementsamenvatting en vervolgens verwerkt in het ondernemingsplan van Come4space.